MĀJASLAPAS NOTEIKUMI

1. Mājaslapas www.audio-gramata.lv turpmāk – mājaslapa, īpašnieks ir biedrība “Kopdaris”.

2. Šie noteikumi (turpmāk – lietošanas noteikumi) nosaka mājaslapas un tajā pieejamās informācijas lietošanas noteikumus, ierobežojumus, un ir saistoši visiem mājas lapas lietotājiem. Biedrībai “Kopdaris” ir tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem grozīt lietošanas noteikumus un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas mājaslapā.

3. Katra mājaslapas lietotāja pienākums ir iepazīties ar lietošanas noteikumiem un mājaslapas lietošana uzskatāma par piekrišanu ievērot lietošanas noteikumus.

4. Katrs mājaslapas lietotājs ir atbildīgs par savām darbībām un informāciju, ko ievieto mājaslapā. Biedrība “Kopdaris” nav atbildīga par lietotāju darbībām un saturu, ko mājaslapā ievieto lietotāji.

5. Mājaslapas lietotājiem ir tiesības piekļūt publiski pieejamajām mājaslapas sadaļām;

6. Mājaslapas lietotājiem ir aizliegts:

6.1. piekļūt mājaslapai apejot drošības sistēmas;
6.2. jebkādā veidā mainīt vai citādi izmantot jebkuru šajā lapā iekļauto materiālu;
6.3. ievietot mājaslapā saturu, kas pārkāpj Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, neatbilst ētikas normām vai aizskar citas personas;
6.4. publicēt, kopēt, izplatīt, pavairot mājaslapā iekļauto saturu jebkādiem mērķiem, vispirms to nesaskaņojot ar biedrību “Kopdaris”.

7. Biedrība “Kopdaris” ir tiesīga pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšēja brīdinājuma dzēst vai liegt pieeju jebkurai mājaslapā ievietotajai informācijai, tajā skaitā informācijai, kuru mājaslapā ievieto lietotāji.

8. Biedrība “Kopdaris” neatbild par mājaslapas lietotāju lēmumiem vai darbībām, kuras veiktas paļaujoties uz mājaslapā ievietoto informāciju vai padomiem, kā arī neatbild par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas mājaslapas lietotājam radušies šādas darbības rezultātā.

9. Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas starp biedrību “Kopdaris” un mājaslapas lietotājiem, tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja pārrunu ceļā strīdus atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

10. Visi mājaslapā publicētie materiāli ir autortiesību objekti un tos aizsargā autortiesību likums.

ATTEIKUMA TIESĪBAS

Patērētājs nevar atteikties no digitālā satura, kura piegāde ir uzsākta, ja digitālā satura piegāde atteikuma tiesību termiņā ir uzsākta ar skaidru patērētāja piekrišanu un pakalpojuma sniedzējs ir saņēmis apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu.

Patērētājs var atteikties  tikai no digitālā satura, kura piegāde nav uzsākta.

Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības saskaņā LR MK noteikumiem Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22. punkts:

  • Ja patērētājs ir atvēris audioieraksta iepakojumu.